معرفي شركت
عنوان ماژول :معرفي شركت

تاريخچه فعاليت شركت:

شركت شهركهاي صنعتي كردستان ( سهامي خاص) در تاريخ 4 ارديبهشت ماه 1370 به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 1203 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شهرستان سنندج به ثبت رسيده است.

در حال حاضر شركت شهركهاي صنعتي كردستان ( سهامي خاص ) جزء واحدهاي تجاري فرعي شركت شهركهاي صنعتي ايران مي‌باشد.

 موضوع فعاليت شركت:

موضوع فعاليت شركت بر اساس ماده 6 اساسنامه، به قرار ذيل مي باشد:

الف- احداث شهرك صنعتي در منطقه و نيز ايجاد امكانات زير بنائي در شهرك با رعايت مفاد اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران.

ب- انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي استفاده مطلوب از امكانات شهركهاي صنعتي را در يك روند خود گردان از جهت مالي فراهم نمايد.

پ- انجام كليه اقداماتيكه براي هماهنگي اداره امور شهرك صنعتي از جهت مالي- فني خدماتي و بازرگاني توسط شركت شهركهاي صنعتي مشخص و ابلاغ ميگردد.

ت- تملك زمين بر اساس قوانين موضوعه و واگذاري عين يا منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به داوطلبان احداث واحدهاي صنعتي مجاز ( انتقال قطعي اراضي موكول به ارائه پروانه بهره برداري است).

ث- در اختيار گيري اعتبارات مصوب در بودجه نواحي صنعتي جهت تامين هزينه‌هاي سرمايه‌اي ( اوليه) شركت و تامين خدمات عمومي شهرك صنعتي از قبيل: آب، برق، تلفن، فاضلاب تسطيع اراضي شهرك و ايجاد شبكه راههاي اصلي و فرعي و همچنين ايجاد ساختمانهاي عمومي از قبيل: درمانگاه- مسجد- مدرسه- فضاي سبز- انبار عمومي و غيره.

ج- مشاركت در ساير شركتهايي كه بلحاظ ارائه خدمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرك لازم تشخيص داده شود.