مناطق كمتر توسعه يافته
عنوان ماژول :مناطق كمتر توسعه يافته
شهرك ها و نواحي صنعتي واقع در مناطق كمتر توسعه يافته مشمول تخفيف  استان كردستان
رديف نام شهرك/ ناحيه صنعتي  شهرستان وضعيت شهرستان بخش وضعيت بخش دهستان وضعيت دهستان
1 شهرك صنعتي بانه بانه كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته شوي كمتر توسعه يافته
2 شهرك صنعتي بيجار بيجار كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته خورخوره كمتر توسعه يافته
3 شهرك صنعتي سقز سقز كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته سرا كمتر توسعه يافته
4 شهرك صنعتي سنندج2 دهگلان كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته قروچاي كمتر توسعه يافته
5 شهرك صنعتي سنندج4 سنندج توسعه يافته مركزي توسعه يافته نران كمتر توسعه يافته
6 شهرك صنعتي قروه قروه كمتر توسعه يافته مركزي توسعه يافته بدر كمتر توسعه يافته
7 شهرك صنعتي قروه2 (سنگ شهر) قروه كمتر توسعه يافته سريش آباد كمتر توسعه يافته يالغوز آغاج كمتر توسعه يافته
8 شهرك صنعتي كامياران كامياران كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته بيلوار كمتر توسعه يافته
9 شهرك صنعتي مريوان مريوان كمتر توسعه يافته خاووميرآباد كمتر توسعه يافته خاووميرآباد كمتر توسعه يافته
10 ناحيه صنعتي مريوان مريوان كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته سركل كمتر توسعه يافته
11 ناحيه صنعتي صاحب صاحب كمتر توسعه يافته زيويه كمتر توسعه يافته صاحب كمتر توسعه يافته
12 ناحيه صنعتي موچش موچش كمتر توسعه يافته موچش كمتر توسعه يافته اميرآباد كمتر توسعه يافته
13 ناحيه صنعتي سروآباد2 سروآباد كمتر توسعه يافته مركزي كمتر توسعه يافته رزاب كمتر توسعه يافته
14 ناحيه صنعتي حسن آباد ياسوكند بيجار كمتر توسعه يافته كراني كمتر توسعه يافته گرگين كمتر توسعه يافته