آمار واحدها و وضعيت شهركهاي صنعتي
عنوان ماژول :آمار واحدها و وضعيت شهركهاي صنعتي

وضعيت شهركها و نواحي صنعتي استان كردستان

 
 
 

آمار تا پايان خرداد 1395

 

رديف

نام
شهرك / ناحيه صنعتي مصوب

نام
شهرستان

در حال
بهره برداري
(واگذاري زمين)

مساحت زمین(هکتار)

امكانات زيربنايي

قرارداد ها

واحدهاي به بهره برداري رسيده

 
 

اراضي
 در اختيار

زمين
صنعتي

آب

برق

گاز
 شهري

تلفن
ثابت

 

تعداد

تعداد

اشتغال
 (نفر)

سرمايه گذاري (ميليارد ريال)

 

1

شهرك صنعتي بانه

بانه

1

17.42

10.95

1

1

1

1

38

5

45

43

 

2

شهرك صنعتي بيجار

بيجار

1

31.30

23.53

1

1

1

1

69

28

397

93

 

3

شهرك صنعتي بيجار 2

بيجار

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4

شهرك صنعتي دهگلان

دهگلان

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

5

شهرك صنعتي ديواندره

ديواندره

1

50.00

32.42

1

0

0

0

0

0

0

0

 

6

شهرك صنعتي سقز

سقز

1

60.61

32.20

1

1

1

1

126

84

1129

398

 

7

شهرك صنعتي سقز 2

سقز

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8

شهرك صنعتي سنندج 1

سنندج

1

57.10

37.91

1

1

1

1

362

202

2519

864

 

9

شهرك صنعتي سنندج 2

دهگلان

1

305.20

170.00

1

1

1

1

114

37

762

554

 

10

شهرك صنعتي سنندج 3

سنندج

1

12.12

7.51

1

1

1

1

120

71

1023

203

 

11

شهرك صنعتي سنندج 4

سنندج

0

129.05

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

12

شهرك صنعتي سنندج 5

سنندج

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

13

شهرك صنعتي قروه

قروه

1

29.95

15.25

1

1

1

1

43

32

629

135

 

14

شهرك صنعتي قروه 2 (شهرك صنعتي سنگ)

قروه

1

96.24

59.70

0

1

0

1

6

0

0

0

 

15

شهرك صنعتي قروه 3

قروه

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

16

شهرك صنعتي كامياران

كامياران

1

19.10

13.61

1

1

1

1

72

23

307

178

 

17

شهرك صنعتي مريوان

مريوان

1

30.48

19.20

1

1

0

0

0

0

0

0

 

18

منطقه ويژه اقتصادي بانه

بانه

0

85.27

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

19

ناحيه صنعتي چنو سنندج

سنندج

0

22.00

15.40

0

1

0

0

0

0

0

0

 

20

ناحيه صنعتي سرو آباد 2

سروآباد

1

1.72

1.03

1

1

0

0

0

0

0

0

 

21

ناحيه صنعتي سروآباد

سروآباد

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

22

ناحيه صنعتي سريش آباد

قروه

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

23

ناحيه صنعتي سنگ قروه

قروه

0

20.00

14.00

0

1

0

1

0

0

0

0

 

24

ناحيه صنعتي صاحب

سقز

1

37.23

22.34

1

0

0

0

0

0

0

0

 

25

ناحيه صنعتي كامياران

كامياران

0

0.00

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

26

ناحيه صنعتي مريوان

مريوان

0

31.61

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

ناحيه صنعتي موچش

كامياران

1

6.00

4.00

1

1

1

0

0

0

0

0

 

27

ناحيه صنعتي يوسف آباد دهگلان

دهگلان

0

17.00

11.90

0

1

0

0

0

0

0

0

 

جمع

28

14

1059.40

490.96

13

15

9

10

950

482

6811

2468