آمار واحدها و وضعيت شهركهاي صنعتي
عنوان ماژول :آمار واحدها و وضعيت شهركهاي صنعتي

وضعيت شهركها و نواحي صنعتي استان كردستان

آمار تا پايان شهريور 1396

 

 

شهركها
و نواحي

شهركها
و نواحي

شهركها
و نواحي

مساحت زمين(هكتار)

امكانات زيربنايي

قرارداد

به بهره برداري رسيده

مصوب

در حال
 واگذاري

داراي
 زمين

     اراضي در اختيار

     داراي سند ثبتي

آب

برق

گاز شهری

تلفن ثابت

     تعداد قراردادهاي منعقده

    مساحت واگذاري (هكتار)

تعداد واحدهاي به بهره برداري رسيده

تعداد اشتغال (نفر)

1

شهرك صنعتي بانه

1

1

1

17.42

16.29

1

1

1

1

44

6.35

19

189.00

2

شهرك صنعتي بيجار

1

1

1

31.30

27.90

1

1

1

1

72

22.26

38

473.00

3

شهرك صنعتي بيجار2

1

 

 

98.00

 

 

 

 

 

0

0.00

 

 

4

شهرك صنعتي دهگلان

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.00

 

 

5

شهرك صنعتي ديواندره

1

1

1

50.00

50.00

1

1

 

 

3

0.66

 

 

6

شهرك صنعتي سقز

1

1

1

60.61

43.46

1

1

1

1

130

29.31

84

1161.00

7

شهرك صنعتي سقز2

1

 

1

43.00

43.00

 

 

 

 

0

0.00

 

 

8

شهرك صنعتي سنندج1

1

1

1

57.10

47.40

1

1

1

1

362

37.89

290

3213.00

9

شهرك صنعتي سنندج2

1

1

1

305.20

305.20

1

1

1

1

114

117.16

56

1322.00

10

شهرك صنعتي سنندج3

1

1

1

12.12

12.12

1

1

1

1

120

7.51

106

1319.00

11

شهرك صنعتي سنندج4

1

 

1

129.05

5.50

 

 

 

 

0

0.00

 

 

12

شهرك صنعتي سنندج5

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0.00

 

 

13

شهرك صنعتي قروه

1

1

1

29.95

26.40

1

1

1

1

45

14.61

35

542.00

14

شهرك صنعتي قروه2 (سنگ شهر)

1

1

1

118.24

10.75

 

1

 

1

6

5.63

2

44.00

24

شهرك صنعتي قروه3

1

 

 

98.00

 

0

0

 

 

 

 

 

 

15

شهرك صنعتي كامياران

1

1

1

19.10

 

1

1

1

1

77

10.60

55

498.00

16

شهرك صنعتي مريوان

1

1

1

30.48

30.48

1

1

 

 

2

0.66

 

 

17

ناحيه صنعتي سرو آباد

1

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

 

 

18

ناحيه صنعتي سروآباد 2

1

1

1

1.72

1.72

1

1

 

 

 

 

 

 

19

ناحيه صنعتي صاحب

1

1

1

37.23

26.68

1

 

 

 

 

 

 

 

20

ناحيه صنعتي كامياران

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

ناحيه صنعتي موچش

1

1

1

23.00

6.00

1

1

1

 

 

 

 

 

22

ناحيه صنعتي يوسف آباد دهگلان

1

 

1

17.00

 

0

1

0

1

 

 

 

 

23

ناحيه صنعتي چنو سنندج

1

 

1

22.00

0.00

0

1

0

1

 

 

 

 

25

ناحيه صنعتي مريوان

1

 

1

31.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

ناحيه صنعتي سنگ قروه

1

 

1

20.00

 

 

1

 

1

 

 

 

 

27

ناحيه صنعتي سريش آباد

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

منطقه ويژه اقتصادي بانه

1

 

1

85.27

85.27

 

 

 

 

 

 

 

 

29

ناحيه صنعتي ياسوكند

1

 

1

31.75

31.75

1

 

 

 

 

 

 

 

جمع استان

29

14

22

1369

769

14

16

9

12

975

252

685

8761