بازرسي و شكايت
عنوان ماژول :بازرسي و شكايت

وظايف بخش بازرسي 

· تهيه و تنظيم برنامه بازرسي مستمر، دوره اي و يا موردي از واحدهاي زير مجموعه، شهركها، نواحي صنعتي و ... براي سنجش ميزان “مطابقت عمل و عملكرد” اقدام كنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها وضوابط و شاخص هاي مورد ارزيابي دستگاه

· بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مراجعين از واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و اعمال در پرونده پرسنلي و اداري آنها با توجه به قوانين و مقررات

· برقراري ارتباط با اداره كل بازرسي استان

· كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به بازرسي سازمان و مديران ذيربط

· جمع آوري و بررسي كليه مستندات مربوط به تماس هاي مردمي و نظرسنجي و بررسي نظرات مخاطبين درباره برنامه ها به صورت موردي و دوره اي

· هماهنگي و همكاري در خصوص بازرسي دقيق بر امور پروژه اي و پيمانكاري و پيگيري اجراي
برنامه هاي شركت

· همكاري در بررسي و تحقيق پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات به نهادهاي نظارتي و بازرسي

· تهيه گزارشات نوبه اي در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه براي اطلاع اداره بازرسي سازمان و مديرعامل شركت از عملكرد واحد هاي مختلف

· تجزيه و تحليل عملكرد واحدها، مديريت ها و كاركنان بر اساس بازرسي هاي انجام شده

· انجام ساير امور محوله در حدود وظايف از سوي بازرسي سازمان و استان

همكاران و صنعتگران محترم مي توانند  جهت ارسال گزارشات خود، پس از تكميل فرم بازرسي، آن را به آدرس الكترونيكي salah_azizi1384@yahoo.com ارسال نموده تا در اسرع وقت نسبت به بررسي و پاسخگويي آن اقدام گردد.

 

 

وظايف بخش رسيدگي به شكايات

· دريافت شكايات، اعتراضيه و ... به صورت حضوري، تلفني، مكتوب و ... از مراجعين و كاركنان شركت

· بررسي و تحقيق پيرامون صحت يا سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

· رسيدگي به نامه ها و شكاياتي كه از طريق رياست اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات سازمان يا سازمان بازرسي كل كشور و يا ساير نهادها نظارتي كه جهت رسيدگي ارجاع مي گردد

· راه اندازي سامانه پاسخگويي و رسيدگي به شكايات در سايت شركت استاني و بازديد روزانه از آن

· پيگيري و اخذ نظريات و پيشنهادهاي واحدهاي تخصصي در ارتباط با شكايات واصله به منظور رسيدگي و اعلام پاسخ به شاكيان

· جمع بندي شكايات در مقاطع سه ماهه (براساس فرم مربوطه)، تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به اداره بازرسي سازمان و مديرعامل شركت، به گونه اي كه موجب كاهش شكايات مردمي و همچنين كاهش مدت زمان پاسخگوئي واحدها گردد

· ارسال بهنگام پاسخ شكايات به شاكيان

· انجام ساير امور محوله از سوي بازرسي سازمان و استان

 
همكاران و صنعتگران محترم مي توانند  جهت ارسال شكايات خود، پس از تكميل فرم شكايات، آن را به  آدرس الكترونيكي  salah_azizi1384@yahoo.com  ارسال نموده تا در اسرع وقت نسبت به بررسي و پاسخگويي آن اقدام گردد.

 

 

 

وظايف بخش ارزيابي عملكرد و تكريم ارباب رجوع

· همكاري در تهيه و تدوين شاخص هاي اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت

· اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرم هاي مربوط و تهيه مستندات لازم

· احصاء فرم هاي تكميل شده و مستندات آنها و ارايه به شوراي تحول اداري شركت

· پيگيري و اجراي ارزيابي عملكرد شركت و تهيه گزارش تحليلي از نتايج ارزيابي و ارائه آن به سازمان در مقاطع زماني تعيين شده

· نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارزيابي عملكرد در شركت و تحليل ارزيابي هاي انجام شده و ارائه پيشنهادهاي لازم

· انجام مطالعات و تحقيقات لازم در رابطه با برنامه هاي ارزيابي عملكرد و شاخصهاي مورد عمل در شركت و ارائه پيشنهادهاي لازم

· انجام ساير اموري كه در چارچوب برنامه هاي ارزيابي عملكرد شركت از طرف معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و همچنين اداره بازرسي و رسيدگي به شكايات سازمان، ارجاع مي گردد

· دريافت و تحليل فرم نظر سنجي تكميل شده توسط مراجعين به شركت

· آموزش قوانين و مقررات مورد نياز در جهت ايجاد سلامت اداري باهمكاري واحد آموزش شركت

· انجام ساير امور محوله در حدود وظايف از سوي بازرسي سازمان و استان

 

همكاران و صنعتگران محترم مي توانند  جهت ارسال نظرات خود در خصوص نحوه برخورد پرسنل و عملكرد شركت، پس از تكميل فرم نظرسنجي، آن را به  آدرس الكترونيكي  salah_azizi1384@yahoo.com ارسال نموده تا در اسرع وقت نسبت به بررسي و رسيدگي به آن اقدام گردد.