قيمت زمين و انشعابات در شهركها
عنوان ماژول :قيمت زمين و انشعابات در شهركها
جدول شماره (1) : نرخ پايه واگذاري زمين  در شهركها و نواحي صنعتي استان كردستان در سال 1396 (تمامي ارقام به ريال مي باشد)            
رديف نام شهرك/ناحيه صنعتي توسعه يافته توسعه نيافته نرخ واگذاري سال 96 نرخ واگذاري واحدهاي كارگاهي سال 96 نرخ واگذاري واحدهاي صنفي (توزيعي و خدماتي) بنگاههاي خدمات عمومي انتفاعي واحدهاي ارائه دهنده خدمات تخصصي كسب و كار موسسات و خدمات عام المنفعه (گروه 1) موسسات و خدمات عام المنفعه (گروه 2)
1 بيجار   * 650,000 5,700,000 3 برابر زمين صنعتي 3 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
2 سنندج1 *   1,950,000 6,800,000 4 برابر زمين صنعتي 4 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
3 قروه   * 700,000 __ 3 برابر زمين صنعتي 3 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
4 سقز   * 650,000 6,320,000 3 برابر زمين صنعتي 3 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
5 قروه2 (آونگان)   * 330,000 __ 3 برابر زمين صنعتي 3 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
6 سنندج2   * 400,000 __ 4 برابر زمين صنعتي 4 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
7 مريوان   * 1,500,000 __ 4 برابر زمين صنعتي 4 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
8 بانه   * 1,000,000 6,800,000 4 برابر زمين صنعتي 4 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
9 كامياران   * 1,400,000 6,800,000 4 برابر زمين صنعتي 4 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
10 سنندج3 *   2,460,000 6,800,000 4 برابر زمين صنعتي 4 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
11 ديواندره   * 450,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
12 موچش   * 250,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
13 صاحب   * 1,060,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
14 سروآباد2   * 1,575,500 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
15 چنو   * 300,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
16 سنگ قروه   * 400,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
17 يوسف آباد   * 250,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
18 حسن آباد ياسوكند   * 390,000 __ 2 برابر زمين صنعتي 2 برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي برابر زمين صنعتي
                     
جدول شماره (3) : ليست قطعات داراي نرخ مرغوبيت و عدم مرغوبيت در شهركها و نواحي صنعتي استان كردستان در سال 1396    
رديف نام شهرك نرخ پايه واگذاري -10% 10% 15% 20% 25% 30%    
1 سنندج2 400,000 __ Z1 - Y10 - Y11 __ N3 - P1 الي P5 - P8 - Q1 - Q4 - Q5 - Q18 - Q19 - Q10 - Q21 - Q11 - Q12 - Q14 - Q15 - Q16 - Q17 - R7 - R11 - R12 - S3 - S4 - S12 - S1 - S11 - S9 - S8 - S7 - S6 - T5 - T6 - T7 - U6 - U9 - U8 - V6 - V1 - V2 - V4 - W1 __ A7 - J7 - J12 - L3 - L9 - L10 - M5 - N6 - C4 - C5 - C6 - C11 - C12 - E6 - E11 - E12 - E13 - F9    
2 بانه 1,000,000 __ E3 الي E10  __ K1 - K2 - K3 - K4 - C5 C6 الي C9 - D12 - D13 - D14 C4 - C11 - D1 - D3 - D9 - D11 - D8 - B2 - B4 - B7 - B8 - B9    
3 مريوان 1,500,000 E1 الي E5 - E9 الي E21 - F6 الي F10 A8 الي A12 - B8 الي B13 - B21 الي B26 - C11 - C12 - D5 الي D12 __ A1 الي A7 - B1 الي B7 - C1 الي C10 - D1 الي D4 __ __    
4 سقز 650,000 __ __ P2 - P6 - K12 - K13 - J5 - Y2 - I1 - I2 - I3  J15 - D12 __ D4 - G11    
5 قروه 700,000 __ __ H4 C4 - K12 - K13 __ __    
6 بيجار 650,000 __ H1- H5 - G9 - F5 - F6 - F7 - E6 - E7 - E8 - E9 - E10 - E11 - E12 - E13 C9 - A8 B5 - B7 __ __