قيمت زمين و انشعابات در شهركها
عنوان ماژول :قيمت زمين و انشعابات در شهركها

 

 

قيمت زمين و سوله

قيمت انشعابات در شهركهاي صنعتي

رديف

نام شهرك/ناحيه

 

سال 95

آب

تلفن(خط)

گاز(مترمكعب در ساعت)

برق(كيلو وات)

1

سنندج1

زمين

1,950,000

رايگان

رايگان

450/000

رايگان

واحد كارگاهي

6,800,000

2

سنندج3

زمين

2,460,000

رايگان

رايگان

450/000

200/000

واحد كارگاهي

6,800,000

3

دهگلان

زمين

400,000

(0/متراژ زمين+متراژزير بنا)*(1500*2/585*8

1/500/000

200/000

150/000

4

سقز

زمين

650,000

(0/متراژ زمين+متراژزير بنا)*(1500*2/585*8

3/000/000

200/000

35/000

واحد كارگاهي

6,320,000

5

قروه

 

700,000

(متراژ زمين+متراژزير بنا)*(1500*2/585*1)

رايگان

200/000

50/000

6

بيجار

زمين

650,000

(متراژ زمين+متراژزير بنا)*(1500*2/585*1)

2/500/000

200/000

50/000

واحد كارگاهي

5,700,000

7

كامياران

زمين

1,400,000

(متراژ زمين+متراژزير بنا)*(1500*2/585*1)

رايگان

200/000

100/000

واحد كارگاهي

6,800,000

8

بانه

زمين

1,000,000

(متراژ زمين+متراژزير بنا)*(1500*2/585*1)

رايگان

200/000

100/000

واحد كارگاهي

6,800,000

9

آونگان

زمين

330,000

 

1/500/000

 

 

10

مريوان

زمين

1,500,000

 

 

 

 

11

ديواندره

زمين

400,000

 

 

 

 

12

سروآباد

زمين

2,000,000

 

 

 

 

13

صاحب

زمين

530,000