پيام مدير عامل شركت
عنوان ماژول :پيام مدير عامل شركت

بسمه تعالي

رشد صنعت و محدوديت زمين ، جلوگيري از آلايندگي صنعتي و كمك به حفاظت از محيط زيست از يك سو و مزيتهاي اقتصادي ناشي از تجمع صنايع در مكانهاي خاص به نام مجتمع ، منطقه يا شهركهاي صنعتي از سوي ديگر و در نهايت در مسير توسعه پايدار سرزمين موجب شده تا از آغاز قرن بيستم ميلادي اين مناطق و تجمعات صنعتي ظهور و تكوين يابند .

از اين رو ضرورت ايجاد شهركهاي صنعتي (Industrial States) امروزه مورد توجه برنامه ريزان و مسئولان تمام كشورهاي در حال توسعه واقع شده است

اين شركت در راستاي توسعه صنعتي استان  كردستان  در صدد  ايجاد و توسعه شهركها و نواحي صنعتي ، مراكز فناوري و مجتمع هاي كارگاهي و خدماتي ، و نيز تقويت بخش صنعت ، بويژه صنايع كوچك از طريق ارائه تسهيلات و حمايتهاي مالي ، فني ، مشاوره اي ، آموزشي و خدماتي به متقاضيان و واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي و پشتيباني از توسعه كارآفريني مي باشد

اطلاع رساني به موقع در اين خصوص مي تواند كمك شاياني به متقاضياني كه در صدد سرمايه گذاري در بخشها ي مختلف صنعت و خدمات هستند،  بنمايد .