پيام مدير عامل شركت
عنوان ماژول :پيام مدير عامل شركت

سال 1397 با شعار حمايت از كالاي ايراني، با اتكاء بر موضوعات كاملاً اقتصادي در كشور است كه يك طرف اين موضوع دوسويه اقتصادي، به مردم و فرهنگ مصرف كالاي ايراني مرتبط بوده و طرف ديگر آن به توليد، صنعت و توليدگران و خانواده صنعت برمي گردد. صنعت بهترين و موثرترين پيشران اقتصاد است، صنعت ايراني اصلي ترين و مهمترين خاستگاه، و بستر كالاي ايراني است، مأموريت ما ارتقاء و توسعه زيربناهاي اين خاستگاه و تكميل كننده چرخه و سيكل حمايت از كالاي ايراني است، افتخار داريم اگر مردم نقش حلقه تمام كننده ي حمايت هستند شركت شهركهاي صنعتي حلقه ي آغازين اين حمايت در ايجاد زيرساختها و آماده سازي جايگاه و مكانهاي صنعتي براي صنعتگر و صنعتگري ايراني و تسهيل امور آغازين زيربنايي توليد كالاي ايراني است.

براي اينكه صنعت  نقش خود را به عنوان نيروي محركه اقتصاد كشور و استان به نحو مطلق و موثر و همراه با ساير بخشهاي اجتماعي ،سياسي و اقتصادي جامعه بدست گيرد ،لازم است به جايگاه فضاي مناسب كسب و كار و فراهم آوري زيرساختها و پيشكارهاي بخش توليد و صنعت متناسب با جايگاه اقتصاد جهاني،پرداخته شود. برآنيم تا در استان كردستان ، به عنوان متولي آماده سازي فضاها و مكانهاي صنعتي يعني عامل شهركها و نواحي صنعتي استان، با بهره برداري از فرصتهاي موجود خدمتگزار واقعي مردم ،توليد كننده و كارآفرين ملي باشيم. تا در اصل حامي توليد كالاي وطني و در نهايت پشتيباني و حمايت خود را از توليد كالاي ايراني سرلوحه امورات و برنامه هاي شركت شهركهاي صنعتي كردستان قرار دهيم. كه راهي بهتر جز اين وظيفه قانوني انساني و آرماني در فضاي شغلي و اجتماعي براي خود متصور نيستيم و با همكاران خود را براي سالي پر بار و پركار آماده نموده ايم

از خداوند متعال استدعاي مساعدت و توجهات بيشتر را مسئلت داريم

                                                                                                   احمد خسروي

                                                     رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي كردستان