مزاياي استقرار دانشگاههاي غيرانتفاعي
عنوان ماژول :مزاياي استقرار دانشگاههاي غيرانتفاعي

ماده 17 دستورالعمل بهرهبرداري از زمين ، اعياني و تأسيسات در شهركها و نواحي صنعتي سال 86

قيمت پايه حق بهره برداري غيرصنعتي ازعرصه ها با توجه به استقبال متقاضيان، مرغوبيت و شرايط منطقه، براي مؤسسات عامالمنفعه(مراكز آموزشي، درماني و ورزشگاه دولتي ، پاسگاه نيروي انتظامي، دفتر و ياپايگاههاي مقاومت بسيج، ايستگاه گاز، مركز تلفن، آتش نشاني، مسجد، دفتر هيأت امنا وايستگاه اتوبوسراني و ...) رايگان و واحدهاي ارائه دهنده خدمات فني،مهندسي و مشاورهاز يك تا سه برابر و براي بنگاه هاي خدمات عمومي(بانك، بيمه، پست، مركز آموزش فني وحرفه اي، ورزشگاه، كلينيك پزشكي، مهدكودك و مراكز آموزشي غيردولتي) سه تا شش برابرو براي بنگاههاي تجاري(تعميرگاه ها، فروشگاه ها، رستوران، آژانس مسافرتي، مؤسساتحمل و نقل و غيره) شش تا ده برابر قيمت پايه زمين صنعتي خواهد بود