دفتر حراست
عنوان ماژول :دفتر حراست

به اطلاع مراجعين و صنعتگران محترم در شهركهاي صنعتي استان كردستان مي رساند:

نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن انجام امور، از جمله وظايف دفتر حراست مي باشد لذا در راستاي حفظ و صيانت از اصول و دستاوردهاي والاي انقلاب اسلامي و ارتقاء فرهنگ نظارت عامه و در جهت افزايش سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، دفتر حراست شركت شهركهاي صنعتي كردستان آماده دريافت گزارش هاي مستند و پيشنهادهاي مستدل شما مي باشد.

آدرس سنندج سه راه شالمان- جنب هتل جهانگردي-شركت شهركهاي صنعتي كردستان

دورنگار: 087-33660360

شماره پيامك:09186511470