راهنماي سرمايه گذاري صنعتي
عنوان ماژول :راهنماي سرمايه گذاري صنعتي

 

ايجاد يك واحد صنعتي بسيار متفاوت از ايجاد ساير كسب و كارها بوده و به همين دليل لازم است فردي كه قرار است وارد اين حوزه شود از دانش و اطلاعات كافي برخوردار باشد . اينجاست كه سرمايه گذار بايد با چشماني باز و داشتن اطلاعات دقيق در اين مسير گام بردارد اميد است مجموعه پيش روي كه با تلاش شركت شهركهاي صنعتي استان و با هدف راهنمايي سرمايه گذاران عزيز به هنگام ايجاد كسب و كار جديد طراحي و تدوين شده است . به عنوان نقشه راهي موثر براي ايجاد واحدهاي صنعتي باشد.

 

مرحله

گام

رديف

شرح فعاليت

1-      مطالعات اوليه

1 ) تحقيقات بازار

1-1

شناخت محصول و موارد مصرف آن ( چه چيزي توليد مي شود ؟ چه كساني مصرف مي كنند ؟ )

1-2

بررسي جايگاه صنعت در بازار ( آيا صنعت مورد نظر روبه رو رشد مي باشد ؟ )

1-3

تعيين بازار هدف ، بررسي ميزان مصرف در يك دوره 3 ساله و تحليل روند تغييرات

1-4

بررسي وضعيت ميزان عرضه محصول در بازار هدف و پيش بيني 3 سال آينده (چه كارخانجاتي چقدر توليد
مي كنند و ميزان واردات)

1-5

بررسي وضعيت ميزان عرضه محصول در بازار هدف (پيش بيني 3 سال آينده)

1-6

مقايسه پيش بيني عرضه (بند1-5) و تقاضاي (بند1-4) محصول (وضعيت اشباع بودن بازار)

1-7

بررسي وضعيت دسترسي به مواد اوليه (چقدر با مواد اوليه فاصله داريم؟ هزينه حمل مواد چقدر تاثير گذار است؟ )

1-8

بررسي نحوه توزيع محصول در بازار هدف

1-9

بررسي وضعيت قيمت مواد اوليه و محصولات

2) مطالعات تكنولوژي

2-1

بررسي و تامين دانش فني مورد نياز

2-2

بررسي ميزان تنوع محصولات قابل توليد در آينده

2-3

بررسي و امكان سنجي وجود ماشين آلات توليدي در داخل يا خارج

2-4

بررسي و امكان سنجي وجود تاسيسات مورد نياز در داخل يا خارج

3) پيش بيني محل سرمايه گذاري

3-1

بررسي دسترسي به مواد اوليه و مراكز مصرف و شرايط راهبردي مكان استقرار

3-2

بررسي دسترسي به تاسيسات زيربنايي و راههاي ارتباط و امكانات رفاهي

3-3

بررسي دسترسي به نيروي كار متخصص و حقوق و مزاياي پرداختي

3-4

بررسي قيمت و امكان تامين مالي و انتخاب محل مورد نظر

3-5

بررسي و شرايط اختصاصي محل در تطابق با محصول مورد نظر

3-6

اطمينان از وجود زمين مناسب در محل پيش بيني شده قبل از دريافت جواز

نكته مهم: متقاضي تاسيس واحد صنعتي قبل از دريافت جواز بايد گام هاي قبلي را با بررسي دقيق پشت سرگذاشته و با داشتن اطلاعات كافي در مورد توليد محصول مورد نظر (مرحله مطالعات اوليه ) به مرحله بعد يا گرفتن مجوز قدم بگذارد. بسياري از افراد صرفاً بر اساس شنيده ها و نه مطالعات و اطمينان از وجود جذابيت لازم در يك صنعت براي سرمايه گذاري كافي در اين مسير گام ميگذارتد و لذا اگر در مرحله ايجاد دجار مشكل نشوند در مرحله بهره برداري دچار چالش مي شوند . (داشتن طرح كسب و كار نوشته يا BP در اين مرحله ضرورت دارد)


 

مرحله

گام

رديف

شرح فعاليت

2- اخذ مجوزهاي اوليه

4) اخذ جواز تاسيس

4-1

مراجعه به سازمان صنايع و معادن و دريافت فرمت جواز تاسيس

4-2

واريز هزينه جواز و تكميل فرم جواز تاسيس و ثبت در سايت سازمان صنايع و معادن به آدرس www.mojavez.mim.gov.ir

4-3

تاييد ثبت در سازمان صنايع و  معادن و ارجاع به كارشناس و بررسي درخواست

4-4

واريز هزينه جواز و صدور جواز تاسيس به نام فرد متقاضي (بعد از ثبت شركت، جواز به نام شركت اصلاح مي شود)

5) ثبت شركت

5-1

انتخاب چند نام مناسب و ارائه به اداره ثبت شركت ها جهت انتخاب نام براي شركت

5-2

تاييد يك نام توسط اداره ثبت شركت ها بعد از 7 الي 10 روز

5-3

گشايش حساب بانكي و واريزي مبلغ سرمايه اوليه شركت

5-4

تكميل اظهار نامه (شركتنامه) و اساسنامه و ارائه به اداره ثبت شركت ها

5-5

بررسي و تاييد مدارك در اداره ثبت شركت ها

5-6

امضا دفاتر ثبت اعضا هيات مديره شركت

نكته : فراموش نشود در اين مرحله متقاضي با ثبت شركت وارد فضاي حقوقي مي شود و بايد تبعات و اثرات كار خود را بشناسد و بر اساس قانون تجارت عمل نمايد .

6) اخذ مجوز محيط زيست

6-1

در صورت انتخاب محل داخل شهرك، دريافت و تكميل فرم درخواست زمين از شركت شهركهاي صنتي

6-2

تعيين قطعه زمين ( از طرف شركت شهركهاي صنعتي) و اخذ معرفي نامه از شركت شهركهاي صنعتي

6-3

ارائه درخواست بررسي محل از نظر زيست محيطي به اداره كل حفاظت محيط زيست

6-4

تكميل پرسشنامه زيست محيطي ارائه طرح توجيهي زيست محيطي

6-5

بررسي مدارك و صدور مجوز محيط زيست

3)  احداث واحد صنعتي

7)  خريد زمين

7-1

توافق جهت خريد و شرايط پرداخت هزينه و انعقاد قرارداد واگذاري زمين از سوي شركت شهركهاي صنعتي يا (فروشنده خارج از شهرك صنعتي)

7-2

تحويل گرفتن زمين

8)  اخذ ساير مجوزها

8-1

در صورت انتخاب محل خارج از شهرك و نواحي صنعتي اخذ مجوز كميسيون ماده 4 و تغيير كاربري از نهاد مربوطه (جهاد كشاورزي ، منابع طبيعي و ... )

8-2

مراجعه به اداره غذا دارو در صنايع غذايي و هماهنگي جهت ساخت مطابق شرايط cmp و تاييد نقشه ساختمان

8-3

مراجعه به اداره استاندارد و هماهنگي جهت اطمينان از استانداردهاي ملي مربوطه براي كليه محصولات

8-4

مراجعه به امور مالياتي، كار و تامين اجتماعي و تشكيل پرونده با انجام مراحل كار و اخذ اطلاعات جهت انجام كار به طور صحيح و قانوني

نكته : متقاضي تا قبل از اين مرحله مي تواند منصرف شود و هزينه زيادي متقبل نمي شود ولي از اين مرحله به بعد در صورت انصراف ، هزينه زيادي به متقاضي تحميل خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مرحله

گام

رديف

                                                            شرح فعاليت                                                           

3)  احداث واحد صنعتي

9) اخذ پروانه ساختمان

9-1

تهيه نقشه هاي فني ساختمان و ارائه به نهاد مربوطه صادر كننده پروانه

6-2

اخذ پروانه ساختمان از شركت شهركهاي صنعتي ( درخارج شهرك ، از سازمان همياري شهرداري ها)

10) تهيه طرحهاي توجيهي

10-1

شنناسايي تامين كنندگان كليدي (ماشين آلات ، تاسيسات ، مصالح ساختماني و ... )

10-2

اخذ آخرين قيمت مواد اوليه و محصولات در بازار

10-3

دريافت قيمت ماشين آلات و تاسيسات از طريق پيش فاكتورها

10-4

اخذ استعلام حق امتياز آب و برق و گاز و تلفن

10-5

بررسي امكان سنجي اقتصاد طرح

10-6

بررسي امكان سنجي فني طرح

10-7

بررسي امكان سنجي مالي و تجزيه و تحليل مالي طرح

10-8

تهيه صورتجلسه هيات مديره مبني بردريافت تسهيلات در صورت نياز

10-9

درخواست متقاضي به سازمان صنايع مبني بر معرفي طرح به بانك جهت دريافت تسهيلات

نكته : متقاضياني كه تمايل به دريافت تسهيلات بانكي ندارند گام هاي 11 و 12 و 13 را طي نمي نمايند.

11) در صورت درخواست تسهيلات بررسي طرح توجيهي در سازمان صنايع

11-1

ثبت طرح در دبيرخانه سازمان صنايع و معادن

11-2

ارائه طرح به واحد برنامه ريزي و ارجاع طرح توسط معاونت به كارشناس

11-3

بررسي مدارك طرح توسط كارشناس و رفع مغايرت ها و استعلام معوقات و چك برگشتي از بانك مركزي

11-4

ارجاع طرح به كميته تسهيلات سازمان صنايع و معادن

11-5

بررسي طرح در كميته و در صورت وجود اشكال رفع آن توسط تهيه كننده طرح

11-6

در صورت تاييد طرح ، تكميل فرم ارسال طرح به دبيرخانه كارگروه اشتغال

11-7

تاييد فرم هاي مربوطه و ارسال به دبيرخانه كارگروه اشتغال (سازمان كار و امور اجتماعي)

12) بررسي و معرفي طرح به بانك عامل

12-1

ارسال طرح توسط سازمان صنايع به دبيرخانه كارگروه اشتغال

12-2

ارسال طرح توسط كارگروه به بانك عامل جهت بررسي كارشناس بانك

12-3

بررسي كارشناس بانك و رفع مغايرت ها و ارجاع به دبيرخانه كارگروه

12-4

معرفي طرح به بانك عامل توسط كارگروه اشتغال

13) بررسي و تاييد طرح در بانك عامل

13-1

بررسي اوليه طرح در بانك عامل و انجام استعلامات

13-2

بررسي طرح در كميسيون بانك جهت تصويب

13-3

اعلام بانك به كارگروه جهت تاييد نهايي طرح در صورت تصويب طرح

13-4

بازديد محل طرح توسط كارگروه

13-5

تاييد نهايي طرح و معرفي مجدد به بانك عامل

13-6

معرفي طرح به شعبه مورد نظرمتقاضي يا بانك عامل جهت اخذ تسهيلات

13-7

تشكيل پرونده و افتتاح حساب (در صورت نياز) و تامين وثايق در شعبه مربوطه

13-8

انعقاد قرارداد با بانك جهت دريافت تسهيلات

13-9

اعلام بانك جهت شروع عمليات ساخت و واريز هزينه بعد از پيشرفت فيزيكي مورد نياز

نكته: انجام عمليات ساخت و ساز، تا قبل از اين مرحله هيچ مسئوليتي را متوجه بانك نخواهد كرد و ممكن است بانك به متقاضي تسهيلاتي پرداخت نكند. 


 

 


مرحله

گام

رديف

                                                            شرح فعاليت                                                           

3)  احداث واحد صنعتي

14) انتخاب يمانكار

14-1

شناسايي پيمانكاران ساخت (ساختمان ، سوله ، تاسيسات و ... )

14-2

ارزيابي پيمانكاران و انتخاب پيمانكاران معتبر

14-3

استعلام قيمت

14-4

انعقاد قرارداد با پيمانكاران و مهندس ناظر

15) اجراي ساختمان و تاسيسات

15-1

تحويل زمين به پيمانكار

15-2

تجهيز كارگاه

15-3

تسطيح و خاك برداري

15-4

پي كني

15-5

بتن ريزي فونداسيون

15-6

دريافت و نصب سوله

15-7

ديوار چيني

15-8

كف سازي ودر صورت نياز كاشيكاري ديوارها

15-9

نصب عايق سقف سوله و در صورت نياز اجراي پوشش ها و عايق كاريها

15-10

اجراي سيستم هاي گازرساني ، برق رساني ، آب رساني، ارتباطي و سيستم هاي سرمايش و گرمايش (در صورت نياز)

15-11

نصب تاسيسات در صورت نياز و اخذ پايان كار از شركت شهركهاي صنعتي

4) نصب و راه اندازي

16) دريافت و نصب ماشين آلات

16-1

بازديد هاي دوره اي حين ساخت در محل كارخانه توسط نصاب يا سازنده ماشين آلات در حين ساخت كارخانه

16-2

دريافت ماشين آلات از تامين كننده مربوطه

16-3

نصب و جاگذاري ماشين آلات در محل از پيش تعيين شده

16-4

انجام لوله كشي ها ة ساپورت گذاري و بالانس خط

16-5

انجام عمليات برق كشي ، هوارساني و ساير موارد مورد نياز جهت خط توليد

16-6

تست خطوط در حضور مشاور ، پيمانكار و كارفرما

16-7

جمع آوري نقايص خطوط و رفع آن توسط پيمانكار

16-8

تحويل اوليه ماشين آلات پس از تست و آماده شدن خط جهت توليد آزمايشي

17) تامين نيروي انساني و استخدام آزمايشي

17-1

برنامه ريزي نيروي انساني و پيش بيني تعداد مورد نياز اعم از مدير ، كارشناس و كارگر

17-2

انتخاب شيوه هاي جذب نيروي انساني از قبيل درخواست به كاريابي و ...

17-3

ارزيابي فراد متقاضي از طريق انجام مصاحبه آزمون

17-4

انجام مصاحبه نهايي با افرادي كه گزينش شده اند و انتخاب افراد مورد نظر

17-5

انعقاد قرارداد با نيروها

 

 


 

 


مرحله

گام

رديف

                                                            شرح فعاليت                                                           

4) نصب و راه اندازي

18 ) آموزش نيروي انساني

18-1

توجيه مستخدمين به منظور تصدي شغل هاي در نظر گرفته شده اعلم شرح وظايف

18-2

برنامه ريزي آموزشي و اجراي دوره هاي آموزشي براي پرسنل

18-3

ارزيابي اثر بخشي آموزشهاي ارائه شده

19 ) ثبت علامت تجاري

19-1

انتخاب نام تجاري و تكميل اظهارنامه ثبت علامت تجاري

19-2

ارائه اظهارنامه ثبت علامت تجاري به اداره مالكيت صنعتي در تهران

19-3

بررسي اظهارنامه در اداره مالكيت صنعتي و تاييد در صورت عدم تشابه

19-4

دريافت روزنامه رسمي و سند ثبت علامت تجاري

5) بهره برداري

20) ) دريافت پروانه بهره برداري

20-1

درخواست از سازمان صنايع جهت اخذ پروانه بهره برداري

20-2

اخذ تاييديه محيط زيست در پايان كار از طريق بازديد و بررسي وضعيت آلودگي و آلاينده ها در محل

20-3

استعلام سازمان صنايع از بانك جهت تطابق هزينه كرد مجري طرح با تسهيلات دريافتي

20-4

بازديد كارشناس سازمان صنايع و تاييد تكميل شدن پروژه و ظرفيت سنجي

20-5

دريافت پروانه بهره برداري از سازمان صنايع

21) تامين مواد اوليه

21-1

شناسايي تامين كنندگان مناسب از لحاظ كيفيت ، قيمت و ساير مزاياي رقابتي

21-2

درخواست وام سرمايه در گردش از سازمان صنايع و انجام مراحل ، مطابق تسهيلات سرمايه ثابت (در صورت نياز)

21-3

خريد مواد اوليه و بسته بندي مورد نيازجهت توليد آزمايشي با پيش بيني حجم خريد

22) راه اندازي آزمايشي

22-1

استارت كليه خطوط با حضور پيمانكاران و مشاور

22-2

چيدمان افراد در جايگاه هاي از قبل تعيين شده

22-3

تحويل مواد اوليه به خط توليد جهت فرآوري

22-4

محاسبه ظرفيت عملي خطوط توليد پس از حداقل يك دوره توليد 15 روزه و مقايسه آن با ظرفيت اسمي طبق قرارداد

22-5

رفع اشكالات احتمالي خط توليد

22-6

آموزش حين كار نيروي انساني


 


مرحله

گام

رديف

                                                            شرح فعاليت                                                           

5) بهره برداري

23) در صنايع غذايي دريافت پروانه بهداشتي

23-1

درخواست از اداره كل نظارت بر مواد غذايي جهت دريافت پروانه بهداشتي

23-2

انجام پيش شرط ها ، شامل رعايت نكات بهداشتي حين توليد و توليد آزمايشي در شرايط بهداشتي

23-3

دريافت پروانه ساخت  از اداره كل نظارت بر مواد غذايي

23-4

معرفي مسئول فني جهت شركت در كلاسهاي آموزشي اداره نظارت و دريافت پروانه مسئول فني

23-5

ارائه سند ثبت علامت تجاري و ساير مدارك جهت دريافت پروانه بهداشتي

24) اخذ استاندارد ملي

24-1

تكميل فرمهاي مربوط به دريافت استاندار و ارائه سند ثبت علامت تجاري و ساير مدارك

24-2

بازديد كارشناسان استاندارد و در صورت تاييد انجام مراحل قانوني بعدي

24-3

دريافت استاندارد ملي محصول توليدي

25 ) تلاش براي رقابت

25-1

طراحي محصول و برچسب بسته بندي و كاتالوگ

25-2

خريد مواد اوليه و بسته بندي مورد نياز جهت توليد  تجاري

25-3

شروع توليد تجاري و فروش به بازارهاي هدف

25-4

تدوين استراتژي رقابت پذيري و حركت در راستاي آن براي ابتدا ثبات و سپس رشد

25-5

مديريت مالي قوي براي سود آوري

25-6

حضور در بازارهاي ملي و بين المللي