فرصت هاي سرمايه گذاري
عنوان ماژول :فرصت هاي سرمايه گذاري

58 فرصت سرمايه گذاري با مطالعات پيش امكان سنجي

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي پزشكي

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي خدماتي

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي دام و طيور

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي ساختماني

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي صنعتي

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي جهاد كشاورزي

·        فرصت سرمايه گذاري جهاد كشاورزي استان كردستان

·        فرصت سرمايه گذاري در زمينه هاي گردشگري

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر در اين خصوص به معاونت صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي مراجعه نماييد